Gigi x Rong /  - wed at home 

・感性且隨性的女子 x 理智又細膩的男子

・喜歡培養新興趣 x 喜歡有家有伴

・共同養了一隻覺得自己是名模的貓,叫做大牌


「喜歡有一個家的感覺。」

像這樣,在家裡打打電動,彈彈吉他,一起畫畫。

兩個人交往,能夠共同組織一個家,是件多麽平常又難得的事情。


-

Photographer ' olive chen                              Dress ' 瞧瞧chou chou

Stylist ' VVen Styling Studio.