Cathy x Jet /

・獨立自主的工作狂 x 不拘小節的愛狗狂

・放養型女友 x 隨和型男友

・喜歡逛展喝酒 x 喜歡NBA手遊


兩個生性簡單怕麻煩的人,喜歡對方做自己,不求改變彼此,

但求一起打怪對抗社會與生活對感情的框架。

其實做任何選擇都好,我們同心同步,一切都完整了。


-

Photographer ' olive chen                             

Stylist ' VVen Styling Studio.                        Bouquet ' Everyday Floral Design